بانک ملت، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

بانک ملت در راستای انجام پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اقدام به خریداری نرم‌افزار بادبان نمود.