بسته جامع اسناد امنیت اطلاعات

سامانه‌ی روبان، يكی از كليدی‌ترين حوزه‌های مطرح در زمينه‌ی استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) را پوشش می‌دهد. از آن‌جایی‌كه يكی‌از مهم‌ترين نمودهای استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) در سازمان، وجود و عملياتی‌بودن رويه‌ها، خط‌مشی‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌هایی است كه در اين راستا تهيه شده‌اند، مديريت و به‌روزرسانی مستمر موارد يادشده، نقشی كليدی در اخذ گواهينامه‌ی سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) و تجديد و به‌روزرسانی گواهينامه ايفا می‌كند. روبان، ضمن ارائه‌ی جريان كار برای تمامی اسناد درگير در سيستم مديريت امنيت اطلاعات، قالب‌های ازپيش‌تعيين‌شده‌ای را در اختيار سازمان قرار می‌دهد كه سازمان با استفاده از آن‌ها قادر است به‌شكل خودمحور، نسبت‌به مديريت اسناد امنيت اطلاعات اقدام كند. از سوی ديگر، بهره‌گيری از بادبان در كنار روبان، امكان خودكارسازی فرآيند استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) به‌شكل خودمحور، برای سازمان، مهيا می‌شود.