تدوین استانداردهای ملی

داده پردازان آبشار، شركت دارای تأئيد صلاحيت تدوين استانداردهای ملی ايران در حوزه‌های رايانه و فناوری اطلاعات، برق و الكترونيك، مهندسی پزشكی، خدمات، مكانيك و فلزشناسی، فرآورده‌های‌ كشاورزی، اسناد و تجهيزات اداری است كه تاكنون موفق به تدوين و بومی‌سازی بيش‌از یک‌صد و پنجاه عنوان استاندارد ملی در حوزه‌های مذكور شده است.