• بادبان: نرم افزار مديريت امنيت اطلاعات مبتنی بر استانداردهای خانواده ISO/IEC 27000
  • روبان: مجموعه مستندات مورد نیاز جهت طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات