شرح جزییات لازم برای پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم تولید، طی سه مرحله اصلی و زیر مرحله های فرعی زیر بیان می­شود:

مرحله اول: ایجاد و طرح‌ریزی BCMS

۱-۱-تعیین راهبردها، اهداف و برنامه اقدامات توسعه‌ای سازمان

۱-۲- تحلیل و ارزیابی ریسک (RA)

۱-۳- تحلیل اثرات کسب و کار (BIA)

۱-۴- شناسایی ذینفعان کسب و کار

۱-۵- تعیین گستره BCMS

۱-۶- تعیین نقش‌ها و مسئولیت کارکنان در BCMS

مرحله دوم: پیاده‌سازی و اجرای BCMS

۲-۱-تعیین سطح ریسک‌پذیری سازمان در فعالیت‌های کلیدی

۲-۲- تدوین راهبردهای BCMS

۲-۳- تهیه مستندات نقشه تداوم کسب و کار

۲-۴- طراحی ساختار پاسخ سریع به حادثه (IRS)

۲-۵- طراحی سیستم اخطار و ارتباطات برای پرسنل سازمان

۲-۶- تدوین برنامه‌های تداوم کسب و کار

۲-۷- تدوین برنامه‌های بازیابی

 مرحله سوم: نظارت، بازنگری و حفظ BCMS

۳-۱- برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و تعیین گستره، زمان‌بندی، الزامات و اهداف هر دوره

۳-۲- برگزاری آزمایشات مختلف در قالب طراحی تمارین گوناگون

۳-۳- طراحی ساختار تحلیل و ارزیابی BCMS

۳-۴- تهیه الزامات BCMS جهت بازبینی و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد مورد توافق با سازمان

۳-۵- شناسایی عدم انطباق‌ها و ارائه مستند نظام‌نامه بهبود مستمر برای سازمان