سازمان ها تقریبا در تمام بخش‌های خود ، ارائه سرویس IT را داشته و سرمایه گذاری های زیادی در خصوص ارائه سرویس مطلوب به کسب و کار و ادارات سازمان انجام می گردد. با توجه به این که بخش های IT سازمان ها،  سرویس دهنده ، به واحد های مختلف سازمان و  مشتریان بیرونی و دیگر ذینفعان می باشند، و از طرفی با توجه به تعداد بالای این سرویس ها ، بزرگترین چالش پیش رو  برای فناوری اطلاعات سازمان مدیریت مطلوب این سرویس ها می باشد. یکی از مهمترین راه های ارائه سرویس مطلوب و با کیفیت ، راه اندازی نظام مدیریت سرویس فناوری اطلاعات می باشد که بتوان در کلیه چرخه حیات یک سرویس ، مدیریت صحیحی اعمال نمود، به عنوان مثال از زمانی که استراتژی و اهداف سرویس مشخص میگردد ، نیازمندی ها تحلیل می شود و تا زمانی که سرویس طراحی و انتقال می یابد و در ادامه عملیات آن مدیریت می گردد.

یکی از خدمات متمایز مشاوره ، طراحی و راه اندازی نظام مدیریت سرویس IT ، با بکارگیری چارچوب ها و استانداردهای مطرح این حوزه  مانند ITIL v4 ، eTOM ، ISO/IEC 20000 ، CMMI ، IBM و … می باشد.

از جمله انتظاراتی که با پیاده سازی نظام مدیریت سرویس در فناوری اطلاعات سازمان برآورده میگردد عبارت است از:

 • مدل وظیفه ای به مدل فرآیندی در بخش های مربوط به تحلیل ، طراحی ، ارائه و پشتیبانی سرویس IT تبدیل می گردد.
 • مجموعه ای از مکانیزم ها، رویه ها، متدها و سیاست های مدیریت سرویس در IT ایجاد می گردد که ارزش IT را مشخص می نماید.
 • ساختاری شفاف‌تر و هم راستاتر میان فناوری اطلاعات با اهداف سازمان ایجاد می گردد.
 • کنترل مناسب تری بر روی زیرساخت ها و خدمات و تغییرات ایجاد خواهد شد.
 • ارتباطات منظم‌تر داخلی در سازمان به وجود می آورد.
 • افزایش رضایت مشتری فناوری اطلاعات حاصل می گردد ، زیرا سرویس دهنده آگاه بوده و آنچه مورد انتظار مشتری ‌است ارائه می‌نماید.
 • حصول توافق در زمینه کیفیت خدمات ایجاد میگردد. (زیرا مشتریان می‌دانند که چه انتظاراتی از IT داشته و چه چیزی برای تضمین ارائه آن لازم است)
 • روابط کاری بهتر بین مشتریان و فناوری اطلاعات حاصل می گردد.
 • سطح نیازمندی های مشتری IT مشخص می گردد و دسترس پذیری بالا ، امنیت و قابلیت اطمینان خدمات به وجود می آید.
 • فناوری اطلاعات می تواند معماری مشخصی بر روی سرویس های فناوری اطلاعات ایجاد نماید.
 • اندازه گیری کارایی و اثربخشی سرویس های IT ممکن می گردد و تصمیم گیری در سطوح مختلف IT  و سازمان توسعه می یابد.
 • بازگشت سرمایه ، ارزش افزوده و بررسی تحقق سود فناوری اطلاعات قابل اندازه گیری می گردد.
 • پایگاه دانش فناوری اطلاعات در سازمان توسعه می یابد.