در راستای تکمیل تیم فنی شرکت آبشار از متقاضیان دعوت به عمل می آوریم برای تسریع در امر استخدام فرم زیر را تکمیل نمایند.