گواهینامه استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت
عضویت در انجمن صنفی صنعت افتا
مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای
پروانه فعالیت مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
پروانه فعالیت آزمون و ارزیابی امنیتی
گواهی تائید نرم افزار مدیریت ریسک امنیت اطلاعات بادبان
گواهی شورای عالی انفورماتیک

تقدیرنامه ها